Менаџмент

Љубиша Ристиќ -Претседател на Управен одбор и Генерален директор

Untitled-2

Саша Јовановски - Директор за патнички сообраќај

Sase

КОСТА ЧИКОС - Директор за правни работи, човечки ресурси и корпорациски функции

Untitled-1

Добре Силјаноски - Директор за товарен сообраќај

Добре

Петар Баталаков - Директор на Влеча и одржување на возни средства

Петар

Александар Стојковски - Директор за економски и финансиски работи

Aleksandar