Месечни возни билети за работници

Месечен претплатнички возен билет за работници се издава на лице кое патува од своето место на живеење до работното место на пругите на РМ, врз основ на легитимацијата К-19.

Претплатничкиот возен билет може да се купи:

– за цел календарски месец;

– за пола календарски месец;

– за одење и одење и враќање