Monthly Tickets For Workers

Месечен претплатнички возен билет за работници се издава на лице кое патува од своето место на живеење до работното место на пругите на РМ, врз основ на легитимацијата К-19.

Претплатничкиот возен билет може да се купи:

– за цел календарски месец;

– за пола календарски месец;

– за одење и одење и враќање