Статистички податоци

Патнички километри во внатрешниот и меѓународниот превоз на патници

година патнички км. (внатрешен сообраќај, во 000) патнички км. (меѓународен сообраќај, во 000) вкупно (во 000)
2007 101.823 3.505 105.328
2008 145.954 2.077 148.031
2009 152.507 1.994 154.501
вкупно 400.284 7.576

Преглед на превозени патници во внатрешен и меѓународен сообраќај по години од продадени возни билети

година број на патници индекс во %
1995 1.073.519
1996 1.550.152 44,4
1997 1.711.992 10,44
1998 1.715.454 0,2
1999 1.661.872 -3,12
2000 1.882.791 13,29
2001 1.334.558 -29,12
2002 929.910 -30,32
2003 900.950 -3,11
2004 916.877 1,77
2005 902.535 -1,56
2006 1.010.987 12,02
2007 1.104.454 9,24
2008 1.449.474 31,23
2009 1.523.634 5,11
19.669.159

Транспорт на стока во внатрешен и меѓународен превоз и нето тон километри

година Внатрешен транспорт
(во 000 тони)
Меѓународен
транспорт
(во 000 тони)
Внатрешен
транспорт
(во 000 000 нткм.)
Меѓународен
транспорт
(во 000 000 нткм.)
Вкупно тони
(во 000 000)
Вкупно
нткм.
(во 000 000)
2005 32,926 3.233,223 4,743 551,862 3,266 556,605
2006 138,197 3.799,358 21,326 618,351 3,937 639,677
2007 212,85 4.647,004 32,153 778,907 4,86 811,06
2008 116,05 4.296,442 17,322 767,485 4,412 784,807
2009 100,558 3.015,888 12,789 515,894 3,116 528,684