Менаџмент контакт

Генерален Директор – Зуљхајрат Демири

e-mail: zuljhajratdemiri@mztransportad.com.mk

Директор за Правни работи и човечки ресурси Филип Нечевски

e-mail: filipnecevski@mztransportad.com.mk 

Директор за Патнички сообраќај –  Саша Јовановски

e-mail: sasajovanovski@mztransportad.com. mk 

Директор за Товарен  сообраќај – Тошо Силјаноски

e-mail: toshosiljanoski@mztransportad.com. mk 

Директор за Маркетинг и продажба –  Брахим Ајваз

 e-mail: brahimajvaz@mztransportad.com.mk

Директор за Економски и финансиски работи – Бујамин Емини

e-mail: bujaminemini@mztransportad.com. mk

Директор за Влеча и одржување на возни средства – Сашко Ангеловски

e-mail: saskoangelovski@mztransportad. com.mk

Translate »