Менаџмент контакт

Генерален Директор – Зуљхајрат Демири

E-mail: 

Директор за Правни работи и човечки ресурси Бранислав Игњатовиќ

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-704

Моб.: ++ 389 (0)75 281971

E-mail: branislavignjatovik@mztransportad.com.mk 

Директор за Патнички сообраќај – Саша Јовановски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-707

Моб.: ++ 389 (0)75 281973

E-mail: sasajovanovski@mztransportad.com.mk 

Советник на Генерален директор –Фисник Рахман

Моб.: ++ 389 (0)75-354-623

E-mail: fisnikrahman@mztransportad.com.mk 

Директор за Товарен  сообраќај – Милчо Смилевски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-706

Моб.: ++ 389 (0)78 229341

E-mail: milcosmilevski@mztransportad.com.mk 

Советник на Генерален директор – Кемал Кроси

 

Директор за Маркетинг и продажба –  Брахим Ајваз

 

Директор за Економски и финансиски работи – Шенур Османи

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-705

Моб.: ++ 389 (0) 

E-mail: shenurosmani@mztransportad.com.mk

Директор за Влеча и одржување на возни средства – Сашко Ангеловски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-709

Моб.: ++ 389 (0)76 496291

E-mail: saskoangelovski@mztransportad.com.mk

Translate »