KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 25 (njëzetë e pesë) punonjës për kryerjen e punës për një kohë të caktuar, në

Се враќа редовната линија Скопје-Приштина

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 9 (nëntë) të punësuar përkryerjen e punës për njëkohë të pacaktuar, në HRMV Transport SHA

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

Времено Укинување на Бесплатниот Превоз со Воз

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV