Qasja në informacionet me karakter publik

Qasja në informacionet me karakter publik

Kërkesat mund t’i paraqitni  deri tek zyrtari i HRMV Transport SHA Shkup për ndërmjetësim në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik:

Juliana Verigic julijanaverigik@mztransportad.com.mk

STR. Brigada e 3-të e Maqedonisë nr. 66 1000 Shkup

KËRKESA PËR QASJE NË INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin informacione publike duke plotësuar një Kërkesë për Qasje në Informacionet me Karakter Publik, të cilin mund ta shkarkojnë këtu: