Informacione të karakterit publik

Informacione të karakterit publik

HM Transport SHA-Shkup, në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë gjer tek Infomatat të Karakterit Publik, në ueb faqen e saj, shpall listën e akteve, materialeve dhe informacioneve, si dhe personat përgjegjës që veprojnë sipas kërkesave tuaja.

Në shtojcë mund të gjeni tabelën në lidhje me të gjitha aktet, materialet dhe informacionet individuale

Plani i furnizimeve publike

Rregullore për organizimin e brendshëm

Organogram për organizimin e brendshëm

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

PDF

Lista e personave të punësuar në HM Transport SHA –Shkup, pozita, posta elektronike dhe telefoni zyrtar

Tekstet e konsoliduara të ligjeve dhe akteve nënligjore

Gazeta zyrtare – Buletini

Rregullore për raportim të brendshëm të mbrojtur

Biografia e kryetarit dhe anëtarëve të KM dhe KD të HM Transport SHA – Shkup

Biografitë e anëtarëve të këshillit Mbikëqyrës dhe këshillit Drejtues

Shpenzimet zyrtare të drejtorëve të emëruar dhe zëvendësdrejtorëve në shoqërinë aksionare në pronësi të shtetit.

01.12.2017-31.05.2018

(Periudha e plotë)