Менаџмент контакт

Генерален Директор Аднан Азизи

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-702

Mob.:++ 389 (0)75 205279

E-mail: adnanazizi@mztransportad.com.mk

Директор за Правни работи и човечки ресурси Бранислав Игњатовиќ

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-704

Моб.: ++ 389 (0)75 281971

E-mail: branislavignjatovik@mztransportad.com.mk 

Директор за Патнички сообраќај – Саша Јовановски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-707

Моб.: ++ 389 (0)75 281973

E-mail: sasajovanovski@mztransportad.com.mk 

Шеф на кабинет на Генерален директор – Бесар Дурмиши

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-708

Моб.: ++ 389 (0)78 259126

E-mail: besardurmishi@mztransportad.com.mk 

Директор за Товарен  сообраќај – Милчо Смилевски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-706

Моб.: ++ 389 (0)78 229341

E-mail: milcosmilevski@mztransportad.com.mk 

Советник на Генерален директор – Хасим Муртезани

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-708

Моб.: ++ 389 (0) 71 236285

E-mail: hasimmurtezani@mztransportad.com.mk

Директор за Маркетинг и продажба –  Снежана Омеровиќ

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-712

Моб.: ++ 389 (0)78 321508

E-mail: snezanaomerovikj@mztransportad.com.mk

Советник на Генерален директор – Алби Ќамили

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-708

Моб.: ++ 389 (0)75 298058

E-mail: albiqamili@mztransportad.com.mk

Директор за Економски и финансиски работи – Мр. Ваљон Бела

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-705

Моб.: ++ 389 (0) 71 916630

E-mail: valonbela@mztransportad.com.mk

Директор за Влеча и одржување на возни средства – Сашко Ангеловски

Тел.: ++ 389 (0)2 3248-709

Моб.: ++ 389 (0)76 496291

E-mail: saskoangelovski@mztransportad.com.mk