Мери Узунова

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 80 (осумдесет) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД – Скопје.

Мубекир Палоши, генерален директор на ЖРСМ-Транспорт го пречека на средба главниот директор на Железниците на Косово, г. Гелор Шала

Денеска ја имав честа како Генерален Директор на ЖРСМ Транспорт АД -Скопје, да му посакам добредојде на главниот извршен директор на Железниците на Косово

Информација

Од денес 26.08.2021 година, достапна е понудата на Interrail и Eurail , да се купи билет One Country Pass за Македонија.. Истата понуда може

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 25 (njëzetë e pesë) punonjës për kryerjen e punës për një kohë të caktuar, në

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 38 (триесет и осум ) работника за извршување на работи на неопределено време, во ЖРСМ Транспорт

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 9 (nëntë) të punësuar përkryerjen e punës për njëkohë të pacaktuar, në HRMV Transport SHA

Translate »