Мери Узунова

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 9 (девет) работника за извршување на работи на неопределено време, во ЖРСМ Транспорт АД – Скопје.

И З В Е С Т У В А Њ Е

План за сообраќај на патнички возови во услови на ограничено движење ( полициски час од 23:00 часот на ден 05.05.2021година до 05:00часот на ден

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување за промените на возниот ред кај патничките возови по воведување на мерките за ограничено движење кои ќе важат од 10.03.2021 година до 22.03.2021

KONKURS PUBLIK

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 32 (tridhjetë e dy) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

ЈАВЕН ОГЛAС

За потреба од засновање на работен однос со 32 (триесет и два) работника за извршување на работи на определено време, во ЖРСМ Транспорт АД

Translate »