Ubejd Ramani

Konkurs Publik

HRMV TRANSPORT SHA – SHKUP  Numër: 511/1 02.03.2022                  SH K U P                             Në bazë të nenit 26 të Statutit të HRMV Transport SHA-Shkup, sjell