Најважниот ресурс и сила на МЖ Транспорт АД Скопје се нашите вработени.Основен став во стратегијата на менаџерскиот тим е дека при спроведување на целите главен двигател се човечките ресурси. Тргнувајќи од карактерот на дејноста на нашата компанија која бара безбедност и сигурност при превоз на стока и патници , потребно е континуирано јакнење на доверба и соработка со клиентите.
За остварување на истото се наложува следното:
Постојана потреба за унапредување на знаењето на нашите вработени
Постојано образование, развој, оцена на перформансите и наградување
Унапредување на односите меѓу вработените и работодавачот преку колективни преговарања, почитување на законските прописи од областа на трудот и работните односи
Унапредување на работните услови, програми за намалување на стресот, намалување на незгодите и повреди на работа, советување и др.согласно Законот за безбедност и здравје при работа
Проактивен пристап за задоволување на потребите на нашите вработени и нивно мотивирање.

Ред. Бр. Подружница Вкупно
1 Менаџерски тим 7
2 Дирекција 191
3 Влеча на возови 450
4 Товарен сообраќај 175
5 Патнички сообраќај 118
Вкупно 941

Бројот и структурата на вработените по подружници можете за ги превземете на следниот линк.