Doracak për udhëtarë

Disa informacione për t'ju udhëhequr para dhe gjatë udhëtimit

Të dashur udhëtarë;

Kur secili që dëshiron të udhëtojë në trenat tanë blen bileta në përputhje me rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare, ai ose ajo konsiderohet se ka lidhur një kontratë me HEKURUDHAT E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT SHA TRANSPORT Shkup. Të listuara më poshtë janë të gjitha informacionet e dobishme për udhëtarët tanë në transportin vendas dhe ndërkombëtar.

Për udhëtimet kthyese, shfrytëzuesit kanë të drejtë të zbritjes prej 20% për klasën e dytë dhe të parë në të gjitha llojet e trenave.

Biletat mujore të trenave të abonimit për nxënës dhe studentë u lëshohen nxënësve dhe studentëve që udhëtojnë nga vendbanimi i tyre në vendin e studimit të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë  së Veriut, në bazë të kartës së identifikimit K-18.

Afati i një bilete parapaguese është:

– për tërë muajin kalendarik;

– për vajtje dhe vajtje dhe kthim;

– për të gjithë muajt e vitit.

Studentët deri në moshën 12 vjeç paguajnë një tarifë të plotë të parapagimit.

Një biletë mujore për abonim për punëtorët i lëshohet një personi që udhëton nga vendbanimi i tij / saj në vendin e punës të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të kartës së identitetit K-19.

Biletat parapaguese mund të blihen:

– për tërë muajin kalendarik;

– për gjysmë muaj kalendarik;

– për vajtje dhe vajtje dhe kthim

Të rinjtë deri në moshën 27 vjeç kanë 50% zbritje në udhëtim, në bazë të kartës së identitetit K-13b lëshuar në zyrën e pasagjerëve në territorin e HRMV Transport ASH – Shkup, kartën e identifikimit ISAF, kartën e identifikimit EURO 26;

Të moshuarit dhe pensionistët mbi moshën 60 vjeç kanë të drejtë të një tarifë zbritjeje udhëtimi prej 30% në tarifën e rregullt. Ata mund të përdorin kartën në bazë të kartës së identitetit K-13c lëshuar nga kasat për pasagjerë;

Fëmijët nga mosha 4 deri në 12 vjeç kanë të drejtë të një zbritjeje prej  50% të tarifave të të rriturve dhe klasës 2. Fëmijët deri në moshën 4 vjeç kanë të drejtën e transportit falas pa të drejtë për të zënë vendin.

Ekskursione shkollore dhe shkencore për nxënës dhe studentë të organizuar nga organizata arsimore, edukative dhe shoqërore (shkolla, fakultete, akademi, sporte dhe shoqata kulturore dhe artistike …) u jepet një kompensim prej 50% nga tarifa e rregullt të  klasës së dytë për pasagjerë dhe për trenin e shpejtë. Grupi mund të përdorë një zbritje nëse përbëhet nga të paktën 6 pasagjerë pa marrë parasysh mësuesin ose profesorin që duhet të shoqërojë grupin.

Gazetarët, anëtarët e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut kanë të drejtën e një zbritjeje prej 30% të tarifës së rregullt për një numër të pakufizuar udhëtimesh në klasën e parë dhe të dytë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për të gjitha trenat.

Personat e verbër, anëtarë të Unionit të të Verbërve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë të drejtë të zbritjes prej 75% të tarifës së rregullt për gjashtë (6) udhëtime në vit në trafikun hekurudhor. Personi i verbër ka të drejtën e një shoqëruesi.

Shoqëruesi i të verbrit ka të drejtë të udhëtojë falas në trafikun hekurudhor në të gjitha rastet kur e shoqëron personin e verbër, udhëton vetëm pas personit të verbër ose kthehet pasiqë e ka shoqëruar personin e verbër.

Zbritja në çmim përdoret në bazë të librezës për udhëtim me zbritje të verbërit, të cilën e jep Shoqata e të Verbërve të Maqedonisë së Veriut dhe e lëshuar nga organizata kompetente – Shoqata e Personave të Verbër – Anëtar i Shoqatës, në të cilën zonë jeton i verbëri.

Nga 01.06.2017  HRMV Transport u mundëson udhëtarëve që përdorin transportin e pasagjerëve ndërkombëtar të bëjnë paraprakisht një rezervim elektronik për një tren dhe vend specifik (vende, shtretër dhe krevat) me biletën e trenit të blerë paraprakisht.

Gjatë blerjes së biletit për tren për udhëtime ndërkombëtare të pasagjerëve, pasagjeri gjithashtu mund të blejë një rezervim ulëse për një tren të veçantë në ditën e udhëtimit ose paraprakisht (së paku 2 muaj) para datës së fillimit të udhëtimit. Trenat dhe makinat që janë rezervuar janë të potencuara në renditjen e vozitjeve.

Rezervimi bëhet më së voni 15 minuta pasi treni niset nga stacioni ku është bërë rezervimi. Mosmarrja e ulëses në këtë termin konsiderohet të jetë falas për udhëtarët e tjerë.

Për të përdorur shtratin në vagonët për fjetje, pasagjeri duhet të ketë një biletë.

Fëmijët deri në 4 vjeç mund të përdorin shtratin për të rritur. Fëmijëve nga 4 deri në 12 vjeç që përdorurin shtrat të veçantë u ngarkohet një tarifë transporti 50% dhe një shtrat i plotë për të rritur.

Shtrati i rezervuar merret më së voni 15 minuta pasi treni niset nga stacioni  ku është bërë rezervimi. Në qoftë se shtrati nuk është i zënë në këtë termin, vendi konsiderohet si i lirë për udhëtarët tjerë.

Rezervimi elektronik për ulëset dhe shtretërit bëhet në arkën për bileta ndërkombëtare në Shkup.

Telefon i kontaktit: +389 25201902

Heronjët e popullit kanë të drejtë në një zbritje prej 75% të tarifës së rregullt për një numër të pakufizuar udhëtimesh.

Heronjtë popullorë kanë të drejtë për dy udhëtime falas në vit në klasën e 1 për të gjitha llojet e trenave. Udhëtime të privilegjuara dhe falas përdoren gjatë gjithë vitit për të cilin libreza është e vlefshme.

Nëse heronjtë popullorë janë me aftësi të kufizuara në Grupin I., ata kanë të drejtë të transportojnë falas shoqëruesin dhe transportin për karrocën me rrota (Gazeta Zyrtare 36/94 dhe 22/96) Librezën e lëshon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale – Administrata e Republikës për Çështjet e Veteranëve dhe Invalidëve të Luftës.

Transporti falas dhe me zbritje invalidëve të luftës dhe ushtarakë, anëtarët e familjeve të tyre dhe anëtarët e familjes së luftëtarëve të rënë dëshmor do të kryhen falas me hekurudhë në përputhje me Ligjin për të drejtat e invalidëve të luftës.

Shpallja e udhëtimit falas nga Ligji në fjalë lëshohet dhe vërtetohet nga njësia organizative rajonale e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në komunën ku jeton përfituesi. Njoftimi është i vlefshëm për 60 ditë nga data e lëshimit. Ky afat mund të jetë më i gjatë nëqoftëse organi që e lëshon atë e tregon dhe verifikon në mënyrë të veçantë atë.

Një person me aftësi të kufizuara ushtarake ka të drejtë për tre udhëtime në vit me një zbritje prej 75% të tarifës së rregullt.

Kafshët e gjalla nuk duhet të transportohen në vagonat e pasagjerëve dhe vagonët për ngrënie. Nëse nuk është në kundërshtim me rregullat e veçanta, lejohet futja në vagonët e pasagjerëve për:

(a) kafshë të vogla shtëpiakë të mbyllur në kafaze, shporta ose kontejnerë të tjerë të përshtatshëm nëse mund të strehohen si bagazh dore;
b) qen të vegjël nëse nuk shqetësojnë udhëtarët dhe nëse mund të mbahen në prehër.

Qentë mund të transportohen në vagonët për fjetje dhe vagonët me shtratë me kusht që pasagjeri të ketë një kupe për përdorim të jashtëzakonshëm, me çrast për qenin paguhet gjysma e tarifës së rregullt të klasit 2 për transportin e pasagjerëve.

Vlefshmëria e biletave të trenit është:
a) për udhëtim në një drejtim:
– për një distancë deri në 100 km-1 ditë;
– për një distancë prej 101 km dhe më shumë-2 ditë.
b) për udhëtimet kthyese:
– për një distancë deri në 50 km – 1 ditë;
– për një distancë prej 51 deri në 100 km-2 ditë;
– për një distancë prej 101 km dhe më shumë se 30 ditë;
– për distancën deri në 100 km për pushime, biletat e HRMV Transport SHA-Shkup vlejnë nga e Premtja (d.m.th. dita para festës) nga ora 00 e mëngjesit deri të hënën (d.m.th. deri në ditën pas festës) deri në orën 24:00.