Informacione të karakterit publik

Informacione të karakterit publik

HM Transport SHA-Shkup, në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë gjer tek Infomatat të Karakterit Publik, në ueb faqen e saj, shpall listën e akteve, materialeve dhe informacioneve, si dhe personat përgjegjës që veprojnë sipas kërkesave tuaja.

Në shtojcë mund të gjeni tabelën në lidhje me të gjitha aktet, materialet dhe informacionet individuale

Plani strategjik

Raportet e miratuara për realizimin e buxhetit

Organogram për organizimin e brendshëm

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

PDF 1 ;  PDF 2

Lista e personave të punësuar në HM Transport SHA –Shkup, pozita, posta elektronike dhe telefoni zyrtar

Tekstet e konsoliduara të ligjeve dhe akteve nënligjore

Gazeta zyrtare – Buletini

Rregullore për raportim të brendshëm të mbrojtur

Biografia e kryetarit dhe anëtarëve të KM dhe KD të HM Transport SHA – Shkup

Biografitë e anëtarëve të këshillit Mbikëqyrës dhe këshillit Drejtues

Shpenzimet zyrtare të drejtorëve të emëruar dhe zëvendësdrejtorëve në shoqërinë aksionare në pronësi të shtetit.

01.12.2017-31.05.2018

(Periudha e plotë)