Информации Станица Скопје

КАБИНЕТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ПАТНИЧКА БЛАГАЈНА - СКОПЈЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ, Снежана Омеровиќ, Директор за маркетинг и продажба

ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ