Службени трошења на именуваните директори и заменици на директори во акционерското друштво во државна сопственост.

Николчо Костов, генерален директор

Љубиша Ристиќ, генерален директор

Shaban Zendeli, генерален директор