Рокот на важење на возните билети изнесува:
а) за патување во една насока:
–    за растојание до 100 км-1 ден;
–    за растојание од 101 км  и повеќе-2 дена.
б) за повратни патувања:
–    за растојание до 50 км- 1 ден;
–    за растојание од 51 до 100 км-2 дена;
–    за растојание од 101 км и повеќе-30 дена;
–    за растојание до 100 км за па празници возните билети на МЖ Транспорт АД-Скопје важат од петок (односно од денот што му претходи на празникот) од 0,01 часот до понеделник (односно до денот после празникот) до 24,00 часот.