Народните херои имаат право на повластица од 75% од редовната возна цена за неограничен број на патувања.

Народните херои имаат право на две бесплатни патувања годишно во 1. класа за сите видови возови. Повластени и бесплатни патувања се користат во текот на годината за која важи книшката.

Ако народните херои се инвалиди од I. група, имаат право на бесплатен превоз на придружник и бесплатен превоз на инвалидска количка (Службен весник бр. 36/94 и 22/96). Книшката ја издава Министерството за труд и социјална политика – Републичка управа за прашања на борци и воени инвалиди.