Понудата CITY STAR се применува за паушални возни цени за група до најмногу 5 возрасни лица и 1 дете со рок на важност на билетот од 1 месец.

Оваа понуда важи за сообраќај помеѓу:

-Македонија-Австрија

-Македонија-Хрватска

-Македонија-Словенија

-Македонија-Чешка

-Македонија-Словачка

Цените на билетите по оваа понуда се одредуваат во зависност од растојанието во одење и враќање и во транзит и бројот на патници кои патуваат заедно. Еден патник плаќа полн износ на возна цена, а сопатниците плаќаат половина од цената за возрасен патник, за дете се пресметува четвртина од цената за возрасен патник.

Билетите кои се издаваат за понудата Македонија-Австрија се дел од електронскиот систем за продажба кој е поврзан со расположливи билети во ограничена квота во резервациониот систем. Билетите за CITY STAR Австрија се издаваат за група до максимум 5 лица вклучувајќи и деца. За CITY STAR Австрија, сопатникот не добива дополнителен попуст, а за дете се плаќа половина од цената  за возрасен.

Напомена: Билетите по понудата CITY STAR Македонија-Австрија се издаваат само ако патникот предходно направил резервација за место во еден од двата контигенти одредени за понудата CITY STAR. Резервацијата е бесплатна, а превозните цени за CITY STAR   од контигент 1 се пониски за контигент 2. Резервационен електронски систем за меѓународен сообраќај се овозможува во станица Скопје.

Кај оваа понуда нема враќање на делумно искористени билети.