Месечен претплатнички возен билет за работници се издава на лице кое патува од своето место на живеење до работното место на пругите на РМ, врз основ на легитимацијата К-19.

Претплатничкиот возен билет може да се купи:

– за цел календарски месец;

– за пола календарски месец;

– за одење и одење и враќање