Месечни претплатнички возни билети за ученици и студенти се издаваат на ученици и студенти кои патуваат од своето место на живеење до местото на учење на пругите на РМ, врз основа на легитимација К-18 .

Важноста на претплатничкиот возен билет е:

– за цел календарски месец;

– за одење и одење и враќање;

– за сите месеци во годината.

Ученици до 12-годишна возраст плаќаат полна цена од претплатничкиот возен билет.