За повратни патувања, корисниците на превозот имаат право на повластица од 20% за 2. и 1. класа за сите видови возови.