За училишни и научни екскурзии на ученици и студенти, кои се организирани од страна на образовни, воспитни и општествени организации (училишта, факултети, академии, спортски и културно-уметнички друштва…) се одобрува повластица од 50% од  редовната возна цена за 2. класа за патнички и брз воз. Групата може да користи повластица ако се состои од најмалку 6 патника не сметајќи го наставникот или професорот, кој мора да ја придружува групата.

Повласената цена за групно паување се користи врз основ на список на група патници. Списокот треба да биде заверен од страна на институцијата која користи групно патување.