Новинарите, членови на Сојузот на новинари на Македонија имаат право на повластица од 30% од редовната возна цена за неограничен број патувања на пругите на РМ во 1. и 2. класа за сите возови.

Повластица се користи врз основ на заверена легитимација, која ја издава Сојузот на новинарина Македонија.