Стари лица и пензионери со навршени 60 години имаат право на повластено патување од 30% од редовната возна цена. Повластицата можат да ја користат врз основ на легитимацијата К-13ц која ја издаваат патничките благајни;