Punonjësit Tanë

24/7 NË DISPOZICION

Shërbimi ndaj klientit është në dispozicion pa ndërprerje përmes telefonave tanë ose përmes faqes sonë të internetit

KUADËR EKSPERTËSH

Kompania jonë ka një ekip ekspertësh nga fusha të ndryshme, të cilët kanë përvojë shumë vjeçare me klientë të ndryshëm

HARXHIME TË ULËTA

Shërbimet tona të transportit janë gjithmonë me çmime të volitshme

MBI PUNONJËSIT TAN

Burimi dhe forca më e rëndësishme e HRM Transport ASH Shkup janë punonjësit tanë.Pika themelore e strategjisë së ekipit menaxhues është se burimet njerëzore janë shtytësi kryesor i qëllimeve. Për shkak të natyrës së veprimtarisë sonë të biznesit që kërkon siguri dhe transport në transportin e mallrave dhe udhëtarëve, është e nevojshme që vazhdimisht të forcojmë besimin dhe bashkëpunimin tonë me klientët tanë.
Për realizimin e së njëjtës kërkohet që:

Zhvillim të njohurive

Nevoja e vazhdueshme për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e punonjësve tanë

Vlerësimi i performancës dhe shpërblimi

Vlerësimi i performancës dhe shpërblimi

Marrëdhëniet ndërnjerëzore midis punonjësve

Ndërtimi i marrëdhënieve të duhura ndërnjerëzore midis punonjësve dhe punëdhënësve përmes negociatave kolektive, pajtueshmërisë me ligjet e fuqisë punëtore  dhe ligjet e punës

Përmirësimi i kushteve të punës

Programe për zvogëlimin e stresit, zvogëlimin e aksidenteve dhe dëmtimeve në punë, këshillimit etj sipas Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Motivimi dhe klima organizative

Qasje proaktive për të përmbushur nevojat e punonjësve tanë dhe motivimin e tyre.

Përfshirja e punonjësve tanë

Sigurimi i një ambienti për komunikim të hapur dhe transparent

Numri dhe struktura e punonjësve sipas fushave

0
Ekipi menaxhues
0
Tëherqje e trenave
0
Transporti i pasagjerëve
0
Drejtoritë
0
Transporti i mallërave