МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

 

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

МЖ Транспорт АД-Скопје, согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, на својата веб страница објавува листа на акти, материјали и  информации, како и одговорни лица кои постапуваат по Вашите барања.

Во прилог можете да ја најдете табелата со линкови до сите поединечни акти, материјали и  информации:

Реден број документи PDF
1. Стратешки план Бизнис план, Инвестициона програма, Финансиска програма и Тригодишен план.
2. Буџет Буџет на МЖ Транспорт АД
3. Усвоени извештаи за реализација на буџетот  Усвоени извештаи за реализација на буџет
4. Ревизорски извештаи Ревизорски извештаи
5. План за јавни набавки План за јавни набавки
6. Правилник за внатрешна организација пдф
7. Органограм за внатрешна организација Внатрешна организација
8. Правилник за систематизација на работни места пдф
9. Список на лица вработени во МЖ Транспорт АД-Скопје со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на лица вработени во МЖ Транспорт АД
10. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти Закони и подзаконски акти
11. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до МЖ Транспорт АД-Скопје за остарување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти МЖ Транспорт АД-Скопје не поседува обрасци за доставување на поднесоци и барања од граѓаните за издавање на реални акти
12. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти МЖ Транспорт АД-Скопје не поседува Тарифници за надоместоци за издавање реални акти
13. Листа на информации од јавен карактер Одговорно лице и листа на информации од јавен карактер.
14. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер  Контакт лице
15. Правилник за заштитено внатрешно пријавување Закон за вознемирување на работа
16. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување  
17. Име и презиме на офицерот за заштита на личните податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон  
18. Контакт телефон и е-маил МЖ Транспорт АД-Скопје за генерални прашања  
19. Листа на активни регистри што ги води МЖ Транспорт АД-Скопје, во зависност од надлежноста /
20. Биографии на Претседател и Членови на НО и УО на МЖ Транспорт АД-Скопје Биографии на членови на Надзорен одбор и Управен одбор
21. Службени трошења на именуваните директори и заменици на директори во акционерското друштво во државна сопственост.  Табеларен приказ на трошења по периоди: 

  • 01.12.2014-31.05.2015

(1 период)

(2 период)

  • 01.12.2017-31.05.2018 година

(Цел период)