1. Превоз на патници

Обезбеден е внатрешен и меѓународен превоз на патници, како и

многу атрактивни понуди за патување на Балканот и во Европа.

За повеќе информации, во делот за патнички сообраќај.

 

2. Превоз на стока

Нуди превоз на стока во Македонија и странство.

За повеќе информации, во делот за товарен сообраќај.

 

МЖ Транспорт АД – Скопје со своите средства нуди транспорт на принцип на одржливост на општествените вредности, а во функција на давање на квалитетни, доверливи, економски и еколошки прифатливи услуги за превоз на патници, стоки и услуги на влеча на возови, а во согласност со потребите на заинтересираните страни.

Притоа овоозможува:

  • Конвенционален превоз на стоки во отворени и затворени вагони,
  • Превоз на растресита стока (жито, мелена руда и др.),
  • Превоз на течни горива во специјализирани вагони,
  • Превоз на стока во контејнери на специјални плато вагони,
  • Превоз на стока во редовни маршрутни возови,
  • Превоз на особени пратки,
  • Превоз на живи животни,
  • Превоз на опасни материи.