А. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

1. Повластици на цени дадени во Таблица 1 за превезени количини

Комерцијални повластици за превози врз основа на превезени тони стока (пресметковна маса) и тоа за превози во увоз и извоз преку граничен премин Гевгелија граница како и во увоз и извоз за станиците Прилеп и Битола преку граничен премин Табановце гр.:

превезени количини во тони повластица
до 2.000 редовни цени (Таблица 1)
oд 2.001 до 10.000 6 %
од 10.001 до 100.000 15 %
од 100.001 до 150.000 16 %
од 150.001 до 250.000 17 %
од 250.001 до 350.000 17,5 %
од 350.001 до 450.000 18 %
од 450.001 до 600.000 18,5 %
од 600.001 до 750.000 19 %
од 750.001 до 900.000 20 %
над 900.001 21 %

2. Повластици за превози на вагонски пратки во транзит на релација Табановце граница – Гевгелија граница или обратно:

2.1. За маршутни возови

количини повластици
до 2.000 редовни цени (Таблица 1)
oд 2.001 до 10.000 6 %
над 10.001 15 %

2.2. Повластици за превоз на УТИ преку граничен премин Табановце граница во увоз/извоз

Товарени Интермодални транспортни единици (УТИ) повластици
до 100 УТИ редовни цени (таблица 2)
од 101 до 300 УТИ 6 %
од 301 до 600 УТИ 8 %
над 601 УТИ 12 %

3. Цени за превоз на 20′ 40′ и 45′ контејнери

Цени за превоз на 20′ 40′ и 45′ контејнери како поединечни пратки во товарена или празна состојба преку пристаниште Солун за релациите од Гевгелија граница до станиците Скопје товарна, Волково граница Илинден, Лисиче, Ѓорче Петров, Маџари, Миладиновци, Скопје, Скопје Југ, Скопје Север, Табановци граница и Куманово или обратно и истите изнесуваат:

Контејнер 40′ и 45′ до максимум 25 t бруто и 20′ над 22 t Контејнер 40’и 45′ над 25 t Контејнер 20′
Натоварен 129,00 Евра 147,00 Евра 107,00 Евра
Празен 55,00 Евра 55,00 Евра 45,00 Евра
Вкупно: 184,00 Евра 202,00 Евра 152,00 Евра

3.1. За превози во маршутни возови, дополнително се одобрува повластица за товарени контејнер и тоа:

до 100 цените од точка 3
од 101 до 300 УТИ 8 %
од 301 до 600 УТИ 10 %
над 601 УТИ 15 %

3.2. Цена за превоз на маршутни контејнерски возови на релација Гевгелија гр.- Маџари или Гевгелија гр.-Скопје Товарна во вагони на корисникот или вагони во закуп

а) за возови на релација Гевгелија гр. – Маџари/Скопје Товарна или обратно со бруто тежина до 1160т.

Количина на превезени возови Цена по воз
од 0 до 50 воза 2.600,00 ЕУР
од 51 до 100 2.444,00 ЕУР
од 101 до 200 2.392,00 ЕУР
над 201 воз 2.340,00 ЕУР

б) за возови на релација Гевгелија гр. – Маџари/Скопје Товарна или обратно со бруто тежина до 1400т.

Количина на превезени возови Цена по воз
од 0 до 50 воза 2.860,00 ЕУР
од 51 до 100 2.688,00 ЕУР
од 101 до 200 2.631,00 ЕУР
над 201 воз 2.574,00 ЕУР

4. ЦЕНИ ЗА КОНТЕЈНЕРСКИ ВОЗОВИ НА РЕЛАЦИЈА ТАБАНОВЦИ ГРАНИЦА -ГЕВГЕЛИЈА ГРАНИЦА ИЛИ ОБРАТНО

4.1. Цени за возови до 1160 тона бруто тежина за правец Север/Југ или до 1200 тона бруто тежина за правец Југ/Север

до 20 воза редовни цени (Таблица 2)
од 21 до 50 3218,00
од 51 до 100 2993,00
од 101 до 200 2451,00
од 201 до 400 2403,00
од 401 до 500 2356,00
од 501 до 600 2344,00
над 601 2333,00

4.2. Цени за возови од 1161 до 1300 тона бруто тежина за правец Север/Југ и за правец Југ/Север за возови со бруто тежина од 1201 до 1300 тона

до 20 воза редовни цени (Таблица 2)
од 21 до 50 3604,00
од 51 до 100 3352,00
од 101 до 200 2744,00
од 201 до 400 2691,00
од 401 до 500 2639,00
од 501 до 600 2625,00
над 601 2612,00