Тарифа за превоз на стоки по пругите во Македонија – ST -32 Дел 2

Именик на железничките станици на пругите во Република Македонија – ST – 33 Дел 3

Далечинар за превоз на стоки по пругите во Република Македонија – ST – 34 Дел 4

Услови за превоз и пресметување на превознина – ST – 36 Дел 1

Ценовник на железничките услугиST – 36 Дел 6

Надоместоци за поставување или извлекување на вагони

на индустриски или посебни колосеци ST – 37 Дел 6а

Упатство за особени пратки (превземи)