Vizioni dhe Misioni

VIZIONI DHE MISIONI

Vizioni i HRMV Transport SHA – Shkup është të sigurojë kushte për integrim optimal në Hekurudhat Evropiane, krijimin e një modeli të qeverisjes korporative të parimeve të funksionimit të tregut dhe kënaqësisë së klientit dhe punonjësve, me qëllim të arritjes së rolit të udhëheqësit kombëtar në transportin e pasagjerëve dhe mallrave dhe transportuesi më i preferuar në rajon.

Misioni i HRMV Transport SHA – Shkup është të menaxhojë mjetet e transportit të Hekurudhave të Maqedonisë mbi parimin e qëndrueshmërisë së vlerave shoqërore, në mënyrë që të sigurojë shërbime transporti cilësore, të besueshme, ekonomikisht dhe ekologjikisht të pranueshme për udhëtarët, mallrat dhe shërbimet e tërheqjes së trenave  në përputhje me nevojat e palëve të interesuara.

Rregulativa Ligjore