Издавање на дизел гориво

Намирување на дизел локомотиви и моторни гарнитури со дизел гориво се врши во:

• Депо Лисиче, каде што има систем од 3 000 тони резервоари и пумпи за намирување на возилата, со служба која работи 24 часа;

• Депо Трубарево, има систем од 2000 тони резервоари и пумпи за намирување, но привремено овај систем  е затворен;

• Во испоставите: Велес, Гевгелија и Битола, има системи со 50 тони резервоари и пумпи заиздавање на гориво, кои се користат по потреба.

Издавање на омекната вода

Системи за омекнување на вода има во: депо Лисиче, Трубарево и во испостава Гевгелија.