РЕ МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА

• Изработка на резервни делови;

• Обработка на бандажи и моноблок тркала;

• Егализација на коленести вратила;

• Бушење и  хилзнување на блокови од мотори;

• Рамнење на глави и блокови; (рамно брусање)

• Испитување на прснатини на глави од мотори со внатрешно согорување;

• Испресување, напресување на разни делови.