Визијата на МЖ Транспорт АД – Скопје, е да осигура услови за оптимална интеграција во составот на Европските железници, воспоставуваќи модел на корпоративно управување на принципите на пазарното работење и на задоволството на корисниците и вработените, со цел постигнување улога на национален лидер во превозот на патници и стока и најпосакуван превозник во соседството.