Визија и Мисија

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визијата на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, е да осигура услови за оптимална интеграција во составот на Европските железници, воспоставуваќи модел на корпоративно управување на принципите на пазарното работење и на задоволството на корисниците и вработените, со цел постигнување улога на национален лидер во превозот на патници и стока и најпосакуван превозник во соседството.

Мисијата на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје е да управува со средствата за транспорт на Македонските железници на принцип на одржливост на општествените вредности, а во функција на давање на квалитетни, доверливи, економски и еколошки прифатливи услуги за превоз на патници, стоки и услуги на влеча на возови, а во согласност со потребите на заинтересираните страни.

Правна Регулатива

Правилник за железнички работници

Превземи овде

Закон за договорите во железничкиот сообраќај

Превземи овде

Закон за железниците – пречистен текст

Превземи овде

Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај

Превземи овде

Закон за сигурност во железничкиот сообраќај

Превземи овде

Закон за железнички систем

Превземи овде

Download Software Para PC


Translate »