Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

МЖ Транспорт АД-Скопје, согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, на својата веб страница објавува листа на акти, материјали и  информации, како и одговорни лица кои постапуваат по Вашите барања.

Во прилог можете да ја најдете табелата со линкови до сите поединечни акти, материјали и  информации:

План за јавни набавки

Правилник за внатрешна организација

Органограм за внатрешна организација

Список на лица вработени во МЖ Транспорт АД-Скопје со позиција, службен е-маил и службен телефон

Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти

Листа на информации од јавен карактер

Службено гласило - Информатор

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Биографии на Претседател и Членови на НО и УО на МЖ Транспорт АД-Скопје

Биографии на членови на Надзорен одбор и Управен одбор

Службени трошења на именуваните директори и заменици на директори во акционерското друштво во државна сопственост.

Translate »