Правилник за железнички работници (превземи)
Закон за договорите во железничкиот сообраќај (превземи)
Закон за железниците – пречистен текст (превземи)
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај (превземи)
Закон за сигурност во железничкиот сообраќај (превземи)
Закон за железнички систем (превземи)