Service Categories Товарен Превоз

Товарен Превоз

  ТОВАРЕН ПРЕВОЗ Компанијата располага со значителен парк од сопствени вагони, кои овозможуваат: • Конвенционален превоз на стоки во отворени и затворени вагони; • Превоз

Translate »