KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 40 (katërdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të pacaktuar në HRMV

THIRRJE PUBLIKE

Thirrje publike për aftësim profesional të Shoferëve të trenit Për aplikimin dhe për njohjen më të detajuar me kërkesën në Thirrjen publike, shkarkoni Vendimin

KONKURS PUBLIK

KONKURS PUBLIK Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 80 (tetëdhjetë) punëtorë për të kryer punë me kohë të caktuar në HRMV

Konkurs Publik

HRMV TRANSPORT SHA – SHKUP  Numër: 511/1 02.03.2022                  SH K U P                             Në bazë të nenit 26 të Statutit të HRMV Transport SHA-Shkup, sjell

Translate »