Објавен е Јавен оглас за вработување

Македонски железници Транспорт АД – Скопје објавува Јавен оглас за прием на 118 работника за извршување на работи на неопределено време. Огласот е објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајме на ден 12.12.2018 година. За да се информирате за сите поединости превземете ги следните содржини:

Јавен оглас за вработување;

Пријава за вработување;