Упатства од Влада на Република Македонија за начинот на постапување во изборниот процес

Упатства од Влада на Република Македонија за начинот на постапување во изборниот процес

Владата на Република Македонија на седница одржана на ден 12.09.2017 година ги донесе следните:

  • Упатство за начинот на постапување на Министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес, (превземи)
  • Упатство за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес. (превземи)